RODO/GDPR - UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Chmielnik Zdrój S.A. z siedzibą Chmielnik 146 (zwana dalej Chmielnik Zdrój S.A.) przetwarza informacje ze źródeł uzyskanych w procesie bezposredniej sprzedaży swoich produktów, również przez Internet, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Chmielnik Zdrój S.A. z siedzibą Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik lub email: alfred@intertele.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik lub email: alfred@intertele.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom własnych produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.
6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Państwa zamówień.
7. Administrator Państwa danych NIE UDOSTEPNIA Pani/Pana danych osobowych osobom/firmom/instytucjom trzecim.
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Chmielnik Zdrój S.A. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: alfred@intertele.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik.

11. Pani/Pana dane osobowe w zakresie działalności gospodarczej zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
12. Chmielnik Zdrój S.A. nie przetwarza Państwa danych osobowych bez złozenia przez Państwa zamówień w naszej firmie.

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiamy, Chmielnik Zdrój S.A.

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Wszystkie nasze produkty dostarczamy własnym transportem jedynie w miejsca gdzie docierają nasi przedstawiciele regionalni.

"Chmielnik Zdrój" S. A.
36-016 Chmielnik
Chmielnik 146
Tel.: +48 17 229 65 88
Fax: +48 17 229 25 90

 

Realizacja: SOLVEO.CMS
Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego